NBG Nili Borochov Greenberg

תחומי עיסוק

ארגז הכלים שלי

הידע שברשותי, מאפשר לספק פתרונות מקצועיים למניעת סיכונים בריאותיים במקומות העבודה, עבור כל אחד מאנשי המקצוע בארגון: מנהלים, HR, אנשי האיכות, הבטיחות, איכות הסביבה, רופאים, אחיות תעסוקתיות, ואחרים.

ניתוח צרכי הלקוח, לאיתור המענה המתאים ביותר להפחתת הסיכונים הבריאותיים

  • בניית מתווה לפעילות עסקית תוך התמודדות עם קורונה
  • להתמודדות יעילה עם הסיכונים בעבודה
  • תיכנון צעדים למניעת סיכונים בריאותיים המותאמים לארגון

מעוניין בפרטים נוספים? לחץ כאן >>

חוות דעת מומחה בתחום הגיהות, לבחינת הקשר בין חשיפה לגורמי הסיכון לפגיעה אפשרית בבריאות

במהלך עבודה עלולה להתרחש חשיפה לחומרים כימיים העלולים להצטבר ברקמות השונות בגוף האדם ולגרום לנזק מקומי או מערכתי, שלעתים בלתי הפיך.

בעקבות החשיפה, חלק מההשפעות מופיעות באופן מיידי ואחרות שנים לאחר החשיפה.

ניתוח תנאי העבודה והחשיפה הכרחיים לקביעת הקשר הסיבתי למחלה ולכן חוו”ד מומחה בתחום הגיהות קריטית להכרעת הליך משפטי.

• חוות דעת מומחה לבחינת הקשר בין חשיפה לגורמי סיכון תעסוקתיים והשפעות בריאותיות על בני האדם.
• חוות דעת מומחה לבחינת הקשר בין חשיפה לגורמי סיכון סביבתיים והשפעות בריאותיות על בני האדם.

מעוניין בפרטים נוספים? לחץ כאן >>

הרצאות בתחום בריאות העובד

• הרצאות • סדנאות מקצועיות • פיתוח מערכי שיעור

• ניהול תחום הגיהות במקומות העבודה.
• מיפוי סיכונים בריאותיים והדרכים למניעתם.
• הקניית יידע וכלים ישומיים בכל הרמות בארגון, להתמודדות עם סיכונים בריאותיים.
• ליווי אנשי המקצוע להטמעת היידע בתחום הגיהות בארגון .(OJT- On Job Training)
• הכנת מערכי שיעור מותאמים לארגון.
• הכנת מידע לגבי השפעות בריאותיות של גורמי סיכון לעובדים, ועוד.
• רכישת כלים מקצועיים לניהול תחום הגיהות.

מניעת פגיעה בבריאות העובדים ע"י איתור והערכת חשיפה לגורמי הסיכון

בני האדם במקומות עבודה עלולים להיחשף לגורמי סיכון שונים עקב עיסוקם או קרבתם למקורות זיהום. הכרחי לאתר באופן יזום גורמי סיכון העלולים לסכן את בריאות העובדים לצורך נקיטת צעדי מניעה. דוגמאות לגורמי הסיכון במקומות עבודה:
• חומרים מסוכנים (גזים, אבק, סיליקה, אסבסט, ממיסים, מתכות),
• גורמים ביולוגיים (עובשים, פטריות, חיידקים וירוסים),
• גורמים פיסיקליים (רעש, קרינה, עומס חום, תאורה),
• סיכונים ארגונומיים (הרמץ משאות, תנוחות חוזרניות),
• איכות אוויר תוך מבני ובסביבה הביתית (Indoor Air Quality),
• גורמים סוציו-חברתיים (שחיקה ולחץ) ועוד.