NBG Nili Borochov Greenberg

אודותיי

ד"ר נילי בורוכוב גרינברג

מומחית בתחום הבריאות התעסוקתית-סביבתית ותחום הגיהות בפרט.
בעלת ניסיון בעבודת שטח לאיתור גורמי סיכון במקומות העבודה והדרכים למניעתם.
ידע מדעי אקדמי בתחום הגיהות – הערכת חשיפה לגורמי סיכון בריאותיים והקשר שלהם למחלות תעסוקתיות.
בעלת ניסיון בהכנת חוו”ד מומחה עבור פרקליטות המדינה והמגזר הפרטי, לבחינת הקשר בין חשיפה לגורמי הסיכון ותחלואה תעסוקתית, וייצוג בבתי המשפט.
הובלה וביצוע פרויקטים ומחקרים בעלי השפעה רחבה, להערכת סיכונים בריאותיים בתהליכי עבודה שונים ופרסום מאמרים.

השכלה